درخواست تماس بگیرید

خط مشی رزرو:

  • سرخپوستان غیر ساکن / گردشگران خارجی برای تهیه گذرنامه و معتبر VISA اجباری در زمان ورود به سیستم.
  • ملیت های هند برای تأیید اثبات معتبر شناسه عکس برای تولید در زمان ورود به سیستم.
  • تأیید رزرو بایستی در زمان تهیه پیش پرداخت مبلغ پیش پرداخت٪ 100 باشد.