• اگر قبل از تاریخ 60 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، 25 درصد کل مبلغ اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 30-60 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 40 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 21-30 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 50 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 07-21 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 75 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 07 از تاریخ رسیدن لغو شود، 100٪ از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • در صورت عدم نمایش یا اتمام قبل از تاریخ عزیمت، 100 درصد کل مبلغ اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.

درخواست تماس بگیرید

درخواست فراخوان

اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا درخواست تماس بگیرید و در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.