درخواست تماس بگیرید
  • اگر قبل از تاریخ 60 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، 25 درصد کل مبلغ اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 30-60 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 40 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 21-30 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 50 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 07-21 از تاریخ ورود به هتل لغو شود، درصد 75 از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • اگر در روز 07 از تاریخ رسیدن لغو شود، 100٪ از کل اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.
  • در صورت عدم نمایش یا اتمام قبل از تاریخ عزیمت، 100 درصد کل مبلغ اقامت به عنوان هزینه نگهداری محاسبه خواهد شد.